2006/Apr/05

ประเทศเยอรมัน

(ส่งเอกสารรายการที่ 2-8, 10-16 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549)

1. ฟอร์มขอวีซ่า (กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)
กรอกรายละเอียดในการเข้าค่ายฝึกอบรม
: VISA APPLICATION FORM

2. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
: PASSPORT ORIGINAL & PASSPORT COPY

3. รูปถ่ายสี (ชุดนักเรียน) อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป,
ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป และรูปถ่ายติดหนังสือเดินทาง 6 รูป
ฉากด้านหลังและพื้นต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
: PHOTO

4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา-นักเรียน
: PHOTO COPY OF ID CARD

5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา-นักเรียน
: HOUSE REGISTRATION COPY

6. สูติบัตร *แปลเป็นภาษาอังกฤษ* นำสำเนาภาษาไทยและฉบับแปล
ไปประทับตรากรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศ
: BIRTH CERTIFICATE ORIGINAL & COPY
(LEGALIZED BY THE INISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)

7. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/บิดา-มารดา-นักเรียน และใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
*แปลเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะนักเรียน*

นำสำเนาภาษาไทย และฉบับแปล ไปประทับตรากรมการกงศุล
กระทรางการต่างประเทศ

8. หนังสือให้ความยินยอมจากบิดา-มาดา ให้บุตร-ธิดาเดินทางไปต่างประเทศ
*โดยทำที่อำเภอ/เขต* แปลเป็นภาษาอังกฤษ
นำภาษาไทยและฉบับแปล ไปประทับตราที่กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ

: PARENTS PERMISSION
(LEGALIZED BY THE INISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)

9. หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำไปประทับตราที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
: CRIMINAL RECORD
(LEGALIZED BY THE INISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)

10. หนังสืออนุญาติให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากบิดา-มารดา
(TO WHOM IT MAY CONCERN)

11. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของบิดามารดา (ภาษาอังกฤษ)
: BANK STATEMENT OF PARENTS'

12. หนังสืออนุญาให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากโรงเรียน
:PERMISSION LETTER FROM SCHOOL

13. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
: RECOMMENDED LETTER FROM SCHOOL

14. หนังสือแสดงผลการเรียนปีล่าสุดและวิชาที่กำลังเรียนก่อนเดินทาง
เป็นภาษาอังกฤษ
: TRANSCRIPT

15. หนังสือรับรองการตรวจโรคอย่างละเอียด (เฉพาะประเทศเยอรมัน)
: MEDICAL CERTIFATION
chest x-ray (description) เอกซเรย์ปอด (ชนิดบรรยาย) พร้อมฟิล์มเอกซเรย์
urinalysis blood serological tests for syphilis
(V.D.R.L.) ตรวจซิฟิลิส
bilirubin, sgot, sgp, creatinin, fbs, cholesterol ตรวจไขมันในเลือด
eye examination (trachoma) ตรวจริดสีดวงตา
stool-parasites ตรวจพยาธิ
recal smear ตรวจอุจจาระ
hiv test ตรวจเชื้อไวรัสเอดส์
HBsAg ตรวจเลือด
esr ตรวจเลือด
cbc ตรวจเลือด

16. ทะเบียนส่วนตัวเยาวชน

*** การแปล และการประทับตรารับรองเอกสาร
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

17. หนังสือรับรองจากเอเอฟเอส ประเทศเยอรมัน
: RECOMMENDED LETTER FROM AFS GERMANY

18. หนังสือรับรองครอบครัวอุปถัมภ์ และโรงเรียนอุปถัมภ์
: OFFER OF PLACE TO FOREIGN STUDENT FROM GERMAY

19. จดหมายนำจากเอเอฟเอส ประเทศไทย
: LETTER FROM AFS THAILAND

หมายเหตุ
-
ในข้อที่ 9
หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้เริ่มดำเนินการในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2549
และให้ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549
เนื่องจากเอกสารนี้มีกำหนดเวลาไม่เกิน 90 วัน
- ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส ประเทศเยอรมัน
เดือนกันยายน 2549- กรฎกฎาคม 2550

______________________________________________

เพิ่มเติม *credit ให้ อะตอมเจ้าค่ะ*

ชี้แจงเรื่องเอกสารขอวีซ่า !!!


1. เรื่องรูป

1.1 ฉากเป็นสีขาว ตามที่เค้าบอกมา

1.2 ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

1.3 ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

1.4 รูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง 3 รูป

ข้อนี้หมายถึง

เป็นรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (แบบปกติเหมือนในข้อ 1.3)
แต่ว่า ในข้อ 1.4 นี้ ให้หน้าใหญ่มาก ๆ
หน้าใหญ่เท่ากับประมานเหรียญ 10
หรือหน้าเท่ารูปใน passport


2.เรื่องการแปลเอกสาร

2.1จากที่ AFS แนะนำที่จุฬามา ที่จุฬา ราคาแผ่นละ 650
สังเกตได้ว่าที่อื่น ๆ ก็แปลได้ในราคา ถูกกว่ามากๆ

แต่ต่างกันที่ตราที่ประทับในการรับรองเอกสารการแปลว่าการแปลนั้นถูกต้อง
(คือว่าเวลาเค้าแปลเสร็จเนี่ยเค้าจะประทับตราแล้วก็เซ็นชื่อคนแปลให้นะ)

ถ้าลงว่าแปลที่จุฬา ในการรับรองเอกสารที่ไปทำที่กงศุลมันก็จะทำได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าทำโดยจุฬาไง แล้วในการส่งไปตรวจสอบขอวีซ่ามันจะทำให้ไม่มีปัญหา

โชคดีกับการทำเอกสารล่ะ (บอกตัวเอง T T)

Comment

Comment:

Tweet


= = เอกสารยังกะจะย้ายบ้านไปเยอรมันงั้นแหละ ไหงมันเยอะงั้นว้า....

สู้ๆ กั๊บ
#2 by zyxzenze At 2006-04-05 22:51,
ได้ข้อมูลเผื่อว่าจะได้ไปเรียนต่างประเทศกับเขามั่ง
#1 by Money7net At 2006-04-05 22:14,